Ekonomický systém Aladdin

Podvojné účetnictví a DPH

Všechny funkce Účetnictví Mzdy Sklady Ke stažení

Účetnictví umožňuje kompletní zpracování podvojného účetnictví, evidence DPH, tvorbu účtového rozvrhu, sledování počátečních stavů a obratů účtů. Aladdin umožňuje tisk a export základních ekonomických výkazů. Tyto výkazy lze snadno upravovat nebo generovat vlastní výkazy. Výkazy obsahují zabudované kontroly konzistence a zaokrouhlení. Možnost práce s výkazy je možná za více účetních období nebo i za jiná období než kalendářní rok.

Podvojné účetnictví

 • pohodlné účtování pomocí definovatelných účetních nabídek, které lze nastavit na míru konkrétní firmě, dokladové řadě nebo uživateli
 • účetní operace lze přednastavit včetně přebírání údajů z dokladů
 • účtovat lze i ručně bez použití účetních nabídek (předkontací)
 • členění hospodářských transakcí na střediska, akce/zakázky a činnosti firmy
 • účtový rozvrh lze přizpůsobit pro cizojazyčné výstupy
 • účtový rozvrh lze přizpůsobit pro alternativní členění výkazů
 • možnost detailního popisu účetních operací rovněž v alternativním jazyce
 • účtování probíhá přímo na kartě konkrétního dokladu
 • v rámci účtování probíhá rovněž zaevidování dokladů pro účely DPH
 • předvaha a hlavní kniha s přímým přechodem do účetního deníku
 • nezávislé párovací symboly MD/DAL
 • kontrolní inventury účtů pro zjištění nespárovaných položek tvořících konečné zůstatky účtů
 • možnost označení účtů v předvaze jako zkontrolované
 • možnost sumace analytických účtů předvahy
 • provázanost účetního deníku s primárními doklady a naopak
 • související operace jsou spojeny v jedné účetní skupině a barevně odlišeny
 • nové účty lze přidávat i během účtování dokladu
 • možnost definice účetních období
 • možnost nezávislého zamykání zaúčtování, DPH, dokladů a skladových pohybů
 • podpora fiskálního roku odlišného od kalendářního
 • možnost práce s více obdobími bez přepínání mezi roky (databázemi)
 • závěrkové operace: uzavření a otevření účetních knih na přelomu účetních období

Daň z přidané hodnoty

 • evidence DPH je provázaná s účetním deníkem
 • zákonná evidence dokladů DPH
 • kontrolní hlášení DPH (od 1/2016)
 • souhrnné hlášení DPH (VIES)
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • rychlý přehled DPH za libovolné zdaňovací období
 • tiskový formulář přiznání k DPH
 • export všech přiznání k DPH do XML souboru (pro odeslání přes daňový portál MF ČR)
 • export souhrnného hlášení DPH do XML souboru (pro odeslání přes daňový portál MF ČR)
 • přehled, tisk a export položek pro hlášení DPH do Excelu
 • dávkové kontroly zaúčtování DPH
 • členění DPH je v případě potřeby uživatelsky definovatelné
Formulář přiznání k DPH

Základní ekonomické výkazy

 • Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v oficiálním členění
 • libovolná volba dvou srovnatelných období
 • plný nebo zkrácený rozsah
 • možnost netisknout nulové řádky
 • možnost vlastní definice (nebo úprav) ve vazbě na vlastní účtový rozvrh
 • výstup v češtině nebo angličtině (případně v jiném jazyce)
 • export do Excelu (za celý rok nebo po měsících)
 • filtr dle činnosti, střediska
 • možnost tisku v tisících, na celé koruny nebo nezaokrouhleně
 • výkazy lze označit pouze jako předběžné (neoficiální)
 • detailní výpis položek tvořících jednotlivé řádky výkazů

Další ekonomické výkazy

 • rychlý přehled aktiv a pasiv
 • rychlý přehled nákladů a výnosů
 • účtová předvaha
 • hlavní kniha
 • možnost napojení výsledků z účetní předvahy na vlastní šablonu v Excelu
 • vývoj výsledku v čase za libovolné období, středisko, činnost
 • možnost definice libovolných uživatelských výkazů
 • výsledek dle středisek, činností a akcí
 • přehledy lze tisknout též v alternativním členění účtů a v druhém jazyce

Další funkce

 • evidence interních dokladů
 • tisk dokladů se zaúčtováním (tzv. košilky)
 • okamžitý výpočet aktuálního stavu účtů v reálném čase
 • kontroly při zadávání dat i hromadné kontroly
 • definice primárních účtů pro každou banku a pokladnu
 • možnost členění dokladových řad do skupin a stromové struktury
 • normalizace textů účetních poznámek
 • automatizované účtování mezd a odpisů

Cizí měny a kursy

 • denní nebo pevné kursy
 • import kursů z ČNB (ručně nebo lze automatizovat)
 • automatické účtování kursových rozdílů při párování faktur
 • automatické účtování kursových rozdílů v rámci účetní závěrky
 • možnost vedení konkrétního účtu v cizí měně včetně jeho inventury

Střediska, činnosti a zakázky

 • možnost členit náklady a výnosy dle 3 nezávislých kategorií - středisek, činností a zakázek
 • možnost kompletního účtování a rozvahy dle středisek MD/DAL
 • činnosti a střediska mohou být hierarchicky uspořádána (stromová struktura)
 • lze nastavit platnost od/do každého střediska nebo činnosti
 • nepoužívané kategorie lze vypnout, poté se v celém programu zakryjí