Aladdin

Kontrolní hlášení DPH

Aktuality Funkce Účetnictví Mzdy Sklady KH DPH Aladdin

Kontrolní hlášení DPH od 1. 1. 2016

Všeobecné informace

Pokud jste v ČR registrovaní jako plátce DPH, bude povinností od ledna 2016 podávat kromě daňového přiznání k DPH také kontrolní hlášení dle § 101c-101i zákona o DPH. Hlášení nepodáváte, pokud nejste plátcem DPH anebo jste pouze tzv. identifikovaná osoba.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky, na elektronickou adresu finančního úřadu, a to v předepsaném formátu XML. První možností je používat online daňový portál EPO, který má tu výhodu, že při importu XML souboru ověří jeho formální správnost. Druhou možností je hlášení v podobě připojeného XML souboru podat datovou zprávou.

Funkčnost pro zpracování a odeslání kontrolního hlášení bude zpřístupněna v první legislativní aktualizaci Aladdina začátkem ledna 2016. Uživatelé s platnou licencí budou upozorněni na kontaktní e-mail.

Lhůty a sankce

Termín pro podání kontrolního hlášení je pro fyzické osoby stejný jako pro podání daňového přiznání k DPH, tedy měsíční nebo čtvrtletní. Právnické osoby mají lhůtu vždy měsíční, tj. i čtvrtletní plátci DPH podávají kontrolní hlášení měsíčně.

Sankce za nesplnění této nové povinnosti jsou značné. Pokud nepodáte kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, zaplatíte pokutu ve výši:
    1000 Kč, pokud hlášení podáte dodatečně bez vyzvání
  10000 Kč, pokud hlášení podáte v náhradní lhůtě po výzvě správce daně
  30000 Kč, pokud hlášení nepodáte po výzvě ke změně, doplnění či potvrzení údajů v podaném hlášení, nebo
  50000 Kč, pokud hlášení nepodáte ani v náhradní lhůtě.

Pokutu až 50 tisíc Kč můžete dostat, když po výzvě správce daně k odstranění pochybností nezměníte nebo nedoplníte nesprávné či neúplné údaje následným kontrolním hlášením. Stejnou pokutu můžete dostat, když budete nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžovat nebo mařit správu daní. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.

Jako omluva nebude uznán fakt, že je příslušný pracovnník vážně nemocný nebo má nemocné děti (a nikdo jiný nemůže dané hlášení podat) anebo má nečekaně nefunkční počítač. Sankce tedy, dříve či později, dopadnou také na poctivé plátce.

Zpracování kontrolního hlášení

V kontrolním hlášení se uvádí údaje o každém jednotlivém zdanitelném plnění v ČR, což se týká nákupů i prodejů nad 10 tisíc Kč včetně DPH. Položky do 10 tisíc Kč včetně DPH se uvádí kumulativně za celé období. Viz dále.

Formulář je složen z osmi sekcí označených jako A1 až A5 a B1 až B3. V programu jsou tyto sekce zobrazeny v okně daného kontrolního hlášení jako jednotlivé záložky. Některé údaje program předvyplní, zbytek je možné před odesláním XML zadat, opravit anebo upřesnit ručně.

Kontrolní hlášení nahrazuje (v sekcích A1 a B1) původní hlášení Přenesení daňové povinnosti.
Sekce A3 je určena pro obchod se zlatem (tyto údaje, pokud se vyskytují, je nutné zadat v programu ručně).

Plnění do 10 tisíc Kč kumulativně (část A5 a B3)

Kumulativně se uvádí uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty do 10 tisíc Kč včetně DPH nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad. Všechna tato plnění se zadají v jedné sumě za celé zdaňovací období (tedy měsíc nebo čtvrtletí) v části A5 kontrolního hlášení. Jde zejména o tato plnění:
- plnění, na která byl vystaven zjednodušený daňový doklad, tedy plnění do 10 tisíc Kč včetně DPH
- plnění do 10 tisíc Kč včetně DPH, která se uskutečnila pro osobu povinnou k DPH (plátce či neplátce) nebo právnickou osobu nepovinnou k DPH
- plnění s místem plnění v ČR, která se uskutečnila pro osobu povinnou k DPH neusazenou v ČR nebo zahraniční osobu, která nemá české DIČ, a to bez ohledu na výši plnění
- plnění, na která není povinnost vystavit daňový doklad, tedy fyzické osobě nepovinné k dani, ale je povinnost přiznat DPH
- doklad o použití, které se uskutečnilo ve zvláštním režimu podle § 89 (zvláštní režim pro cestovní službu) nebo § 90 (zvláštní režim pro použité zboží) s hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH (z přirážky) bez ohledu na osobu příjemce
- oprava příslušného zdanitelného plnění podle § 42 s hodnotou do 10 tisíc Kč včetně DPH

V části B3 se obdobně uvádějí přijatá zdanitelná plnění.

Plnění nad 10 tisíc Kč jednotlivě (část A4 a B2)

Uskutečněná zdanitelná plnění, která nestačí uvést kumulativně, se zadávají v části A4 kontrolního hlášení. Jde především o zdanitelná plnění nad 10 tisíc Kč včetně DPH a všechny opravy podle § 44 zákona o DPH bez ohledu na jejich výši. Jde o dodání zboží a poskytnutí služby, kdy daň odvádíte jako dodavatel, a která uvádíte na řádek 1 a 2 přiznání k DPH. U každého jednotlivého plnění se uvádí evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat DPH a DIČ odběratele.

Pečlivě zadávejte údaj "Evidenční číslo daňového dokladu". Dodavatel i odběratel mají ve svých hlášeních uvést shodný údaj, a to číslo dokladu uvedený dodavatelem, přičemž je doporučeno používat alfanumerické znaky, tedy písmena a čísla. Evidenční číslo je nutné zapsat do programu co nejpřesněji, je nutné zachovat alfanumerické znaky ve správném pořadí jako na dokladu. Speciální znaky (mezery, pomlčky nebo lomítka) zapisovat můžete, ale nemusíte. Zde se obáváme, že dojde v praxi k největším problémům.

Pozn. uvádí se mj. DIČ odběratele, a tím může být i DIČ pro jiné účely než DPH. Pokud odběratel není plátcem DPH, zadejte DIČ, které má pro jiné daně, typicky pro daň z příjmu. Pokud odběratel vůbec nemá české DIČ, uvedete jeho plnění do části A5 mezi kumulativní plnění, a to bez ohledu na výši plnění (například u osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku nebo u zahraniční osoby).

V části B2 se obdobně uvádí přijatá zdanitelná plnění. Kromě evidenčního čísla daňového dokladu a DIČ dodavatele se zde také zadává informace, zda jste pro podnikání použili celé plnění nebo jen jeho část.

Pokud jsme použili zdanitelné plnění částečně i pro soukromou potřebu, uvedete do hlášení pouze základ daně a DPH v poměrné výši na podnikání. V poli "použit poměr" pak vyplníme ANO. Pokud na jednom daňovém dokladu jsou uvedena dvě plnění, z nichž jedno je na soukromý účel, uvedete jen to pro podnikání, a ve sloupci "použit poměr" vyplníme NE. Doporučujeme proto striktně oddělovat soukromé a firemní nákupy.

KH_tabulka_A4A5

Zálohové platby předem

Pokud uskutečníte zdanitelné plnění v hodnotě například 20 tisíc Kč, jemuž předchází úplata 8 tisíc Kč, uvedete to do oddílu A4 a A5. Přijatou platbu předem 8 tisíc Kč, jejímž přijetím vznikla samostatná povinnost přiznat daň, vykážete v oddíle A5, neboť nedosahuje limitu nad 10 tisíc Kč pro vyplnění v oddíle A4. Zbývající platbu 12 tisíc Kč vykážete v oddíle A4, neboť limit přesahuje. Zálohové platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění, se tedy posuzují samostatně.

Obdobně u přijatých zdanitelných plnění a poskytnutých plateb - záloh, použijete oddíly B2 a B3.

Kdy kontrolní hlášení podat nebo nepodat?

Kontrolní hlášení se podává vždy za období, kdy pro něj existuje náplň. Tedy když jste např. jen jedinkrát během zdaňovacícho období prodali komukoliv zboží či službu nebo budeme uplatňovat odpočet DPH za přijaté plnění. Neuvádí se transakce mimo ČR a plnění osvobozená.

Kontrolní hlášení se naopak nepodává, pokud jste neuskutečnili ani nepřijali za zdaňovací období žádné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, neuplatňujete nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu a neuskutečnili jste žádná plnění, nanejvýš jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet DPH.

Opravné a následné kontrolní hlášení

Chyby v hlášení opravíte podle toho, jaký mají důvod. Pokud je oprava samostatným plněním s vlastním dnem zdanitelného plnění (§ 42 a § 74 Zákona o DPH), uvedete ji do řádného kontrolního hlášení, a to jen rozdíly na základu daně a DPH. Je-li důvodem chyba vedoucí ke zvýšení či snížení odvodu DPH (§ 43 zákona o DPH), podáte dodatečné přiznání k DPH a následné kontrolní hlášení. V následném hlášení se neuvádí rozdíly, podává se za celé období s promítnutím oprav.

Pokud na chybu přijdete před termínem k podání kontrolního hlášení, můžete nahradit již podané kontrolní hlášení opravným kontrolním hlášením. K předchozímu podání se nebude přihlížet. Rovněž zde není žádná sankce.

Zjistíte-li chybu až po termínu k podání kontrolního hlášení, je třeba do 5 kalendářních (!) dnů ode dne zjištění podat následné kontrolní hlášení, ve kterém nedostatky napravíte. Toto však bude automaticky penalizováno.

Výzva k doplnění

V případě pochybností o správnosti kontrolního hlášení vyzve správce daně ke změně nebo doplnění, případně potvrzení původních údajů. Do 5 kalendářních dnů od takové výzvy je třeba nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, případně původní údaje potvrdit, a to následným kontrolním hlášením. Stejná lhůta platí, pokud správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení, které nebylo podáno a možná být podáno mělo.

Správce daně doručí výzvu elektronicky, datovou schránkou nebo veřejnou datovou sítí na naši elektronickou adresu, kterou mu za tím účelem uvedete, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.
POZOR: Výzva veřejnou datovou sítí (e-mailem) se považuje za doručenou okamžikem odeslání úřadem!